Blogs
0,00
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden van Horse Adds B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en (totstandkoming, inhoud en uitvoering van) overeenkomsten op afstand tussen Horse Adds B.V. (hierna:“Gebruiker”) en een Wederpartij waarop Gebruiker deze algemene voorwaarden vantoepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Gebruiker voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Gebruiker zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden worden betrokken.
5. De eventuele toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt bij dezen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien de onderhavige algemene voorwaarden in andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, maakt Gebruiker tegen de toepasselijkheid van deze andere algemene voorwaarden bij dezen bezwaar. Gebruiker stelt daarbij uitdrukkelijk dat ingeval van tegenstrijdigheid de onderhavige algemene voorwaarden prevaleren.
7. Voor zover één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of anderszins niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde, of anderszins niet van toepassing zijnde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
8. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel indien zich tussen Gebruiker en de Wederpartij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient de uitleg c.q. de beoordeling van de situatie plaats te vinden naar de geest van deze (bepalingen in de) algemene voorwaarden.
9. Nadat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst tussen Gebruiker en een Wederpartij, wordt de meest recente versie van deze algemene voorwaarden geacht van toepassing te zijn op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk andere algemene voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, inmiddels niet meer beschikbaar is.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als de Gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, redelijkerwijs te begrijpen door de Wederpartij, binden de Gebruiker niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
5. Voor zover sprake is van een samengestelde prijsopgave is Gebruiker niet verplicht een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te verrichten.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Gebruiker is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische ovrdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal de Gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Gebruiker kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Gebruiker zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van de Gebruiker waar de Wederpartij met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing op de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering de overeenkomst op afstand;
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. Indien de Wederpartij een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 4. Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De Wederpartij kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Indien Wederpartij gebruik maakt van dit herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele staat en verpakking aan de Gebruiker geretourneerd worden. De Gebruiker mag de Wederpartij vragen naar de reden van zijn herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Wederpartij, of een ander vooraf door de Wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de Wederpartij in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Gebruiker mag, mits hij de Wederpartij hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Wederpartij, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De Wederpartij kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Gebruiker mag de Wederpartij vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5. Verplichtingen van de Wederpartij tijdens de herroepingstijd.

1. Tijdens de bedenktijd zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De Wederpartij is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 6. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Wederpartij en kosten daarvan.

1. Als de Wederpartij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien dagen door middel van het modelformulier voor herroeping.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Wederpartij het product terug.
3. De Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en conform de door de Gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij.
5. De Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 7. Verplichtingen van de Gebruiker bij herroeping.

1. Na ontvangst van melding van herroeping stuurt de Gebruiker onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De Gebruiker vergoedt alle betalingen van de Wederpartij voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Wederpartij hem de herroeping meldt en mits, indien het product nog niet ontvangen is door de Gebruiker, de Wederpartij kan aantonen het product geretourneerd te hebben.
3. De Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de Wederpartij heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de Wederpartij.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht.

De Gebruiker kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een evenement of andersoortige gebeurtenis, waarbij de producten door de Gebruiker worden aangeboden aan de Wederpartij die persoonlijk aanwezig is en op deze manier zijn of haar onderzoeksplicht heeft kunnen vervullen;
2. Volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Wederpartij, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3. Verzegelde producten die om redenen van (dier)gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 9. Prijzen.

1. De op het moment van totstandkoming van de overeenkomst door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn van toepassing, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Gebruiker is te allen tijde bevoegd de prijzen te wijzigen. De gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze door Gebruiker zijn ingevoerd.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10. Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11. Levering en uitvoering.

1. De Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Gebruiker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, indien binnen de macht van de Gebruiker en niet als gevolg van een fout van een derde zoals de vervoerder, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Gebruiker het bedrag dat de Wederpartij betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Gebruiker of door hem ingeschakelde derden tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de Gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Betaling

1. De betaling van de producten dient te geschieden middels iDEAL vooruitbetaling, of door middel van achteraf betaling middels Klarna. Bij de laatst genoemde behoudt de Gebruiker zich het recht voor additionele adminstratiekosten te rekenen van €4,95 per bestelling.
2. De betaling van eventueel betaalde diensten en alleen wanneer Gebruiker de Wederpartij schriftelijk of mondelijk op de hoogte heeft gesteld van de kosten middels een offerte, dient te geschieden middels overboeking binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke (niethandels)rente verschuldigd.
4. Voor zover ook nadat de Wederpartij is aangemaand betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen ten minste 15% vanhet factuurbedrag, met een minimum van €250,-.
5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Wederpartij tengevolge van deze opschorting mocht lijden.
6. De Wederpartij komt niet het recht toe tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
7. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Klachten

1. De Gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. De Wederpartij dient zichtbare gebreken binnen zeven dagen na levering aan Gebruiker te melden, met een duidelijke omschrijving van het gebrek, direct gevolgd door een schriftelijke bevestiging per email door de Wederpartij.
3. Overige klachten over producten en/of diensten dienen binnen zeven dagen via e-mail aan info@horseadds.com, aan Gebruiker te worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de betreffende klacht. Na voornoemde termijn van zeven dagen vervalt elke aanspraak jegens Gebruiker ten aanzien van eventuele gebreken in de betreffende producten en/of diensten.
4. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen de klachten te (doen) onderzoeken.
5. Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, zal de Wederpartij tot retourzending overgaan, op de wijze zoals door Gebruiker zal zijn aangegeven.
6. Het tijdig reclameren door de Wederpartij schort zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij is ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
7. Indien de Wederpartij een gebrek later dan de in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde termijn van zeven dagen reclameert, komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. In de volgende gevallen komt iedere aanspraak op reclame te vervallen:
– Indien een gebrek is ontstaan of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik; en/of
– Gebruik na de houdbaarheidsdatum; en/of
– Onjuiste opslag of onderhoud; en/of
– Wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, aan het product wijzigingen zijn aangebracht danwel is getracht aan te brengen.
9. Wederpartij kan een geschil met Gebruiker voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform, te benaderen via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door middel van een schriftelijke kennisgeving, in de volgende gevallen:
– indien de Wederpartij de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– ingeval van, na het sluiten van de overeenkomst, aan Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen;
– in het geval de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, door middel van een schriftelijke kennisgeving, in de volgende gevallen:
– ingeval van omstandigheden die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Gebruiker kan worden gevergd;
– indien sprake is van vertraging aan de zijde van de Wederpartij, waardoor het van Gebruiker niet langer kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities na te komen;
– ingeval van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, welke niet binnen drie maanden is opgeheven;
3. Voor zover de Wederpartij: onder curatele of bewind wordt geplaatst, een schuldsaneringsregeling aanvraagt of deze regeling op hem van toepassing wordt, aan hem surseance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard c.q. dat een aanvraag/verzoek tot surseance van betaling of faillissement voor hem is ingediend. Gebruiker is, ingeval van opschorting of ontbinding, nimmer gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die hierdoor mochten ontstaan. Gebruiker komt, ingeval van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Wederpartij, volledige schadevergoeding toe, waaronder begrepen de kosten, die hierdoor zijn ontstaan.

Artikel 15. Annulering

1. Voor zover de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de bestelde en/of reeds vervaardigde zaken, vermeerderd met eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten, alsmede de terzake de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde werktijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Overmacht

1. Als overmacht voor Gebruiker zal gelden iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Gebruiker niet kan worden toegerekend, aangezien deze niet is te wijten aan schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Hieronder wordt mede verstaan, naast hetgeen hieromtrent volgt uit de wet en de jurisprudentie, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen (doch niet uitsluitend) weersomstandigheden (bijvoorbeeld extreme regenval of extreme temperaturen), natuurrampen/natuurkrachten (bijvoorbeeld aardbeving of overstroming),oorlogssituaties, onlusten, opstoppingen in het transport, werkstakingen en/of personeelstekorten en/of onderbreking c.q. staking van de werkzaamheden en/of het productieproces om welke reden dan ook in de onderneming van Gebruiker of van derden. Onder voornoemde “van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen” wordt tevens verstaan indien deze zichvoordoen bij ondernemingen, personen of andere organisaties waarvan Gebruiker zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst, alsmede indien sprake is van wanprestatie aan de zijde van (één van) deze partijen of (één van) deze partijen zich op opschorting of ontbinding kan/kunnen beroepen.
3. Gebruiker kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, pas intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Indien sprake is van overmacht in de zin van dit artikel, kan een eventuele daardoor veroorzaakte c.q. daarmee samenhangende tekortkoming Gebruiker niet worden toegerekend en is Gebruiker geen schadevergoeding verschuldigd.
5. Indien Gebruiker vóór het intreden van de overmachtsituatie reeds een aanvang had gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, is de Wederpartij de daarmee samenhangende kosten c.q. bedragen onverminderd aan Gebruiker verschuldigd.
6. Gedurende de periode van overmacht mag Gebruiker de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten. Voor zover sprake is van een periode van langer dan drie maanden kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat hieruit een verplichting tot schadevergoeding jegens de andere partij voortvloeit.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker behoudt de eigendom van alle in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, tot het moment dat de Wederpartij alle verplichtingen uit hoofde van de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk en volledig is nagekomen.
2. De in lid 1 bedoelde zaken mogen door de Wederpartij niet worden doorverkocht, als betaalmiddel gebruikt, verpand of anderszins bezwaard.
3. Voor zover derden beslag willen leggen op de in lid 1 bedoelde zaken of daarop rechten willen vestigen c.q. doen gelden, zal de Wederpartij Gebruiker daarvan terstond op de hoogte stellen.
4. Indien Gebruiker het in lid 1 genoemde eigendomsrecht wenst uit te oefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gebruiker, alsmede aan de door Gebruiker aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de in lid 1 bedoelde zaken zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. De Wederpartij erkent deze rechten en bevoegdheden van Gebruiker en zal hier op geen enkele wijze inbreuk op (laten) maken. Deze rechten en bevoegdheden blijven uitsluitend rusten bij Gebruiker.
2. Voor zover daarbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht, is het Gebruiker toegestaan om de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

1. Slechts voor zover Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
2. Gebruiker kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten die zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, doch slechts voor zover deze aan Gebruiker kunnen worden toegerekend en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, doch slechts voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 20. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker, tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft. Dit is onverminderd het recht van Gebruiker om het geschil aanhangig te maken bij de krachtens de wet bevoegde rechter of een bevoegde buitenlandse rechter.
3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bindend terzake de inhoud en interpretatie hiervan.
Deze algemene voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.

Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Horse Adds B.V. 20180823

Whatsapp